آیا میدانستید...

آیا میدانستید ۱۰۰ روز طول میکشد....

آیا میدانستید ۱۰۰ روز طول میکشد تا ۱۰ دوست به سختی و تنها ۱۰ روز طول میکشد تا ۱۰۰ دشمن به آسانی بدست بیاورید؟ سید عبد الرضا بنی صدر