آیا میدانستید

آیا میدانستید ۱۰۰ روز طول میکشد....

آیا میدانستید ۱۰۰ روز طول میکشد تا ۱۰ دوست به سختی و تنها ۱۰ روز طول میکشد تا ۱۰۰ دشمن به آسانی بدست بیاورید؟

سید عبد الرضا بنی صدر