آیا میدانستید...

آیا میدانستید... میتوانید امتحان کنید

آیا میدانستید اگر نو آوری داشته باشید و آن را در اینترنت وارد کنید در طول ۷۲ ساعت آنقدر آن را تکرار مینمایند که مطلبی که نوشته بودید در جستجوی سایت‎های بزرگ به نام خودتان یافت نمی‎شود . سیدعبدالرضا بنی‎صدر