به مناسبت روز مادر

این انسان پاک که تمامی ارزش های خود را بدون هیچ منتی برای خانواده و فرزندان خود می گذارد.

این انسان پاک که تمامی ارزش های خود را بدون هیچ منتی برای خانواده و فرزندان خود می گذارد.

این انسان فداکار که شب های بسیاری را به بیداری گذرانیده تا بیداری طوفان زده فرزند دلبندش در سیاهی شب را به آرامش قایق به ساحل رسیده مبدل سازد.

این انسان نیک سرشت که حاضر شده است گرسنگی روزهای سخت را تحمل کند بی آنکه فرزند محبوبش این حس گرسنگی را در آن روزهای سخت احساس کند.

این انسان مهربان که لقمه صبحانه خود را در کیف مدرسه فرزند عزیز خود می گذارد تا این نونهال باغ دانش به درخت بلند قامت عالم بودن تبدیل و انسانی مفید برای بشریت شود.

این انسان دلسوز با اینکه فرزندش بزرگ شده است باز هم شب را به بیداری می گذراند تا فرزند به سفر رفته اش به مقصد برسد.

این انسان با روحیه ای لطیف محال است که در هر لحظه و در هر جا به یاد فرزندش نباشد و در هر مجلس و شادی و حتی در سر هر وعده غذایی یادی از عزیز دلش می کند.

و هزاران صفات نیک دیگر که هر روز آن را از سرشت بی پایان خود و از آن دریای محبت در اختیار فرزندان و خانواده خود قرار می دهد و چون شمع می سوزد تا گرمای وجودش محیط خانواده را گرمای محبت ببخشد. بله تنها مادر است که این همه صفات خوب را یکجا در خود جمع کرده و باز هم تنها مادر است که در قبال این همه خوبی فقط منتظر لبخند و نگاه محبت آمیز فرزندش می باشد. مادری که فقط با یک نگاه مهربان ما دوباره قوت می گیرد چرا نگاهمان را از او دریغ کنیم؟ این کوچکترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.

مهدی کولیوند