پدر، مادر

۳ سالگی: «مامان، بابا عاشقتونم»
۱۰ سالگی: «ولم کنین»
۱۶ سالگی: «مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم»
۱۸ سالگی: «باید از این خونه بزنم بیرون»
۲۵ سالگی: «حق با شما بود»
۳۰ سالگی: «می‌خوام برم …

۳ سالگی: «مامان، بابا عاشقتونم»

۱۰ سالگی: «ولم کنین»

۱۶ سالگی: «مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم»

۱۸ سالگی: «باید از این خونه بزنم بیرون»

۲۵ سالگی: «حق با شما بود»

۳۰ سالگی: «می‌خوام برم خونه پدر و مادرم »

۵۰ سالگی: «نمی‌خوام پدر و مادرم رو از دست بدم»

۷۰ سالگی: «من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن.»