محمد شجاعی

حضرت آیت الله محمد شجاعی در شهریور ۱۳۲۰ هجری شمسی در یکی از توابع شهر زنجان در خانواده روحانی متولد شدند .پدر ایشان که به حاج شیخ میرزا علی (ره) معروف بود، یکی از روحانیون معتبر …

حضرت آیت الله محمد شجاعی در شهریور ۱۳۲۰ هجری شمسی در یکی از توابع شهر زنجان در خانواده روحانی متولد شدند .پدر ایشان که به حاج شیخ میرزا علی (ره) معروف بود، یکی از روحانیون معتبر و مورد وثوق مردم بودند و در زهد و تقوی و طهارت و سادگی کم نظیر و در حسن خلق و صبوری بی بدیل. زندگی ایشان توأما در راه تبلیغ قرآن و شریعت و ترویج مبانی دینی می گذشت که بطور پیوسته در مناطق محروم و روستاهای اطراف که نیازهای بیشتری احساس می شد، حاضر می شدند و با زبان ساده و گویایی به انجام وظیفه می پرداختند. سخنان و وعظ حاج میرزا علی بسیار در مردم تأثیرگذار بوده که حکایت از التزام عملی به شریعت و ظهور و بروز آن در رفتار و کردار ایشان داشت. گواه این سخن، شهادت پیرمردانی است که هنوز در آن دیار زندگی می کنند و تنها با شنیدن نام ایشان لب به سخن می گشایند. حاج شیخ میرزا علی دریکی از سفرهایی که برای تبلیغ و ترویج دین حق انجام می شد به سال ۱۳۴۶ هجری شمسی به حق پیوستند و در جوار رحمت رحمانی جای گرفتند رحمهٔ الله تعالی علیه. حاج میرزا علی صاحب اولاد متعددی شدند ولی فقط یکی از آنها باقی ماند تا میراث دار طهارت و پاکی پدر و باقی دین حق و معارف ربوبی گشته و ادامه دهنده اکمل اجداد خود گردد.