عصر رویاها

سرشماری سال ۱۹۹۶ نشان داد كه تقریبا ۷۲ درصد از بومیان استرالیا به یكی از فرقه های مسیحیت گرویده اند و ۱۶ درصد هیچ دینی ندارند. روایت شفاهی و ارزش های معنوی بومیان استرالیا مبتنی …

سرشماری سال ۱۹۹۶ نشان داد كه تقریبا ۷۲ درصد از بومیان استرالیا به یكی از فرقه های مسیحیت گرویده اند و ۱۶ درصد هیچ دینی ندارند. روایت شفاهی و ارزش های معنوی بومیان استرالیا مبتنی بر احترام به زمین و باور به «عصر رویاها» Dreamtime است. رویا در این مفهوم هم عصر باستانی آفرینش و هم واقعیت امروزی رویا است. گروه های مختلف بسیار زیادی بودند كه هر كدام فرهنگ مختص به خود، ساختار اعتقادی و زبان خودشان را داشتند. این فرهنگ ها كم و بیش با یكدیگر تداخل داشتند و در طول زمان با هم تحول پیدا می كردند. برای اقوام بومی سرتاسر استرالیا مهمترین موجود باستانی، مار رنگین كمان است، هر چند یوآی و بان یپ نیز از موجودات اساطیری پرآوازه اند. یك روایت از داستان رویا این طور تعریف می شود: جهان همه در خواب بود. همه چیز بی صدا، بی حركت و هیچ چیز رشد نمی كرد. جانوران زیر خاك خفته بودند. روزی مار رنگین كمان از خواب برخاست و بر روی زمین خزید. هر چیز كه سرراهش بود را كنار زد. تمام سرزمین را گشت، آنگاه خسته شد، چنبره زد و درخواب فرورفت. اما ردش بر جای ماند. پس از آنكه همه جا را دید بازگشت و قورباغه ها را صدا زد. وقتی آنها آمدند شكم های چاق شان پر از آب بود. مار رنگین كمان آنها را قلقلك داد و قورباغه ها خندیدند. آب از دهانشان سرازیر شد و مسیرهای حركت مار رنگین كمان را پر كرد. این طور بود كه رودخانه ها و دریاچه ها پدید آمدند. آنگاه علف ها و درختان روییدند و زمین از زندگی پر شد.