موسسه ماهور با انتشار سی دی های دف و دایره سیستان، خراسان و یزد و نائین سه مجموعه دیگر به مجموعه موسیقی نواحی خود اضافه كرده است. آثاری كه نوازندگان و خوانندگان محلی اجرا كرده …

موسسه ماهور با انتشار سی دی های دف و دایره سیستان، خراسان و یزد و نائین سه مجموعه دیگر به مجموعه موسیقی نواحی خود اضافه كرده است. آثاری كه نوازندگان و خوانندگان محلی اجرا كرده اند و توسط كیوان پهلوان جمع آوری شده است. دف و دایره سیستان شامل ۱۸ قطعه است كه در میان آنها «ملا ممد جان» آهنگ معروف آن ناحیه هم گنجانده شده است.در این مجموعه «حبیب الله قادر آتشگر» خواننده و نوازنده قیچك، دایره و دهل، «كنیز اربابی» خواننده و نوازنده دایره، «غلامعلی حدادگر» نوازنده سرنا و دایره و «موسی میربندایی» نوازنده دایره موسیقی محلی اجرا كرده اند.یكی از موارد استفاده از دایره در سیستان مراسم حنابندان است. در شب حنابندان حنا را در خانه یا اقامتگاه داماد، داخل لگن های مسی آماده می كنند و زنان وابسته داماد، لگنی از حنا در سینی بزرگی می گذارند و روی آن را با پارچه اطلسی یا ترمه می پوشانند و با نواختن سرنا و دهل مردان و دایره زن ها به خانه عروس می برند.سازهای متداول در سیستان سرنا، دهل، قیچك، رباب، قاشقك و دایره هستند. در گذشته خانه ای یافت نمی شد كه یك یا دو ساز دایره در آن وجود نداشته باشد. زن ها نوازندگان اصلی این ساز بودند و هنگام جشن و شادی با خواندن تصنیف و نواختن دایره مجلس را گرم می كردند.