نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی

در این نیروگاه ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتا بلندی استقرار یافته متمرکز …

در این نیروگاه ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتا بلندی استقرار یافته متمرکز می گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوهای انرژی گرمایی زیادی بدست می آید که این انرژی به وسیله سیال عامل که داخل دریافت کننده در حرکت است جذب می شود به وسیله مبدل حرارتی به سیستم آب و بخار موسوم در نیروگاه های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می گردد.

این سیال عامل در مبدل های حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار با فشار و حرارت بالا می گردد. در برخی از سیستم ها، سیال عامل آب است و مستقیما در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می شود. برای استفاده دائمی از این نوع نیروگاه در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد مثلا ساعات ابری و شبها سیستم های ذخیره کننده حرارت و یا احیانا از تجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخار برای تولید برق کمک گرفته می شود. این نوع نیروگاه ها را می توان با ظرفیت های ۵۰ تا ۲۰۰ مگا وات الکتریکی در هر جایی ساخت.

توسط احمد

http://ahmad۱۲۱ali.blogfa.com