دفترچه مشخصات اموال موجود در منزل و ..

با توجه به مكانیزه شدن روشهای كشف جرم و فناوری جدید و به منظور سرعت در كشف و مقابله با جرایم و اعاده حقوق فردی مشخصات كامل اموال و اشیای خود را با در نظر گرفتن مندرجات دفترچه و …

با توجه به مكانیزه شدن روشهای كشف جرم و فناوری جدید و به منظور سرعت در كشف و مقابله با جرایم و اعاده حقوق فردی مشخصات كامل اموال و اشیای خود را با در نظر گرفتن مندرجات دفترچه و در محلی امن دور از دسترس سایرین نگهداری نمایید. تا در صورت هر گونه فقدان كلاهبرداری و یا سرقت احتمالی امكان شناسایی كشف و ضبط سریع اموال مسروقه و در نهایت استرداد بموقع از اموال از سوی پلیس فراهم گردد .