مركز تحقیقات كاربردی كشف جرایم و امنیت

این مركز آماده همكاری با اساتید دانشگاهی صاحب نظران و كارشناسان محترم در راستای وظایف محوله خود می باشد صندوق پستی : ۱۱۳۶۵-۹۶۸۰ اداره كل مبارزه با جرایم اقتصادی آماده همكاری …

این مركز آماده همكاری با اساتید دانشگاهی صاحب نظران و كارشناسان محترم در راستای وظایف محوله خود می باشد
صندوق پستی : ۱۱۳۶۵-۹۶۸۰
اداره كل مبارزه با جرایم اقتصادی آماده همكاری با شهروندان محترم می باشد .
اداره مبارزه با قاچاق كالای تهران بزرگ
تلفن : ۵۳۸۴۰۳۲