معاونت آگاهی

اهم وظایف: ۱- اجرای طرح های مبارزه با جرایم به نحوی كه بتوان میزان جرایم را به حداقل ممكن كاهش و توان عوامل اجرایی را در برخورد با مجرمین افزایش داد . ۲- برنامه ریزی، هدایت ،كنترل …

اهم وظایف:
۱- اجرای طرح های مبارزه با جرایم به نحوی كه بتوان میزان جرایم را به حداقل ممكن كاهش و توان عوامل اجرایی را در برخورد با مجرمین افزایش داد .
۲- برنامه ریزی، هدایت ،كنترل و نظارت بر عملیات ویژه آگاهی به منظور دخالت و حضور سریع در صحنه جرایم عمده ارتكابی و اجرای وظایف محوله
۳- انجام تحقیقات و مطالعات ضروری در خصوص كشف، علل و انگیزه های ارتكاب سرقت مثل شرارت ،جعل ،كلاهبرداری و دیگر جرایم .
۴- بهره گیری از روشهای نوین، علمی و فنی برای حسن اجرای امور تشخیص هویت
۵- حفظ سوابق انگشت نگاری مجرمین و افراد عادی
۶- انجام آزمایشات تحقیقات جنائی
۷- مبارزه با ورود و خروج غیر مجاز كالا و ارز و نفوذ از مرزهای خاكی ، آبی و هوایی كشور
۸- جلوگیری از حمل توزیع و نگهداری انواع كالاهای قاچاق