اداره كل مشاوره و مدد كاری اجتماعی

با توجه به نقش اساسی و پر اهمیت مشاوره و مدد كاری اجتماعی در پیشگیری از بروز بحران ها، جرایم، انحرافات و آسیب های اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی و همچنین ارتقاء سطح سلامت و بهداشت …

با توجه به نقش اساسی و پر اهمیت مشاوره و مدد كاری اجتماعی در پیشگیری از بروز بحران ها، جرایم، انحرافات و آسیب های اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی و همچنین ارتقاء سطح سلامت و بهداشت روانی در جامعه معاونت اجتماعی ناجا در مهر سال ۱۳۷۸ و به مناسبت هفته ناجا اقدام به تاسیس و راه اندازی دو مركز مشاوره بصورت آزمایشی نمود و پس از ارزیابی های بعمل آمده در خصوص ضرورت وجود چنین مركزی در ناجا با در نظر گرفتن شرایط، امكانات، ظرفیت نیروهای متخصص و .. اقدام به توسعه و گسترش چنین مراكزی در سطح شهر تهران و سایر استان ها در سراسر كشور نموده است.
بطور كلی اداره كل مشاوره و مدد كاری اجتماعی ماموریت دارد تا با ارائه خدمات مشاوره ای و مددكاری اجتماعی گامی مثبت و سازنده ای را در راستای تامین امنیت اجتماعی و كاهش میزان آسیب ها و جرایم بر دارد .