زمینه های همكاری اداره كل مشاركت عمومی

۱- سالمسازی محیط های عمومی ۲- آموزش همگانی ۳- امور پژوهشی ۴- اطلاع رسانی ۵- مدد كاری و مشاوره ۶- امور فرهنگی و هنری و ورزشی ۷- امور ترافیكی ۸- انتظامی ۹- مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد …

۱- سالمسازی محیط های عمومی
۲- آموزش همگانی
۳- امور پژوهشی
۴- اطلاع رسانی
۵- مدد كاری و مشاوره
۶- امور فرهنگی و هنری و ورزشی
۷- امور ترافیكی
۸- انتظامی
۹- مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد
۱۰- مبارزه با مفاسد اجتماعی
۱۱- فن آوری و اطلاعات
۱۲- نرم افزار و رایانه
۱۳- امور زنان و ..
اداره كل مشاركت عمومی آمادگی خود را برای پذیرش و جذب آموزش و بكارگیری نیروهای داوطلب همكاری در ماموریت های حفظ نظم امنیت عمومی اعلام می نماید
نشانی: تهران میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، نبش كوچه رشتچی ، معاونت اجتماعی ناجا دفتر جلب و جذب مشاركت .
تلفن : ۶۴۶۳۵۰۳