اداره کل مطالعات اجتماعی

اداره کل مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های مختلف علمی نسبت به انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و گرد آوری اطلاعات و اخذ نظرات کارشناسان، صاحب نظران مردم و .. و تنظیم و ارائه …

اداره کل مطالعات اجتماعی با استفاده از روش های مختلف علمی نسبت به انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و گرد آوری اطلاعات و اخذ نظرات کارشناسان، صاحب نظران مردم و .. و تنظیم و ارائه نتایج حاصله در قالب گزارشهای توصیفی، تحلیلی جهت شناساندن بستر ها و زمینه های معضلات، آسیب ها و جرایم، شناسایی بهبود عملکرد، تبیین چگونگی آموزش همگانی و جلب مشارکت مردمی در راستای تعمیق نظم اجتماعی و امنیت عمومی اقدام می نماید .