مراحل گواهی عكس

مدارك لازم جهت تایید گواهی عكس توسط كلانتری ها و پاسگاه های انتظامی . ۱- معرفی نامه با عكس متقاضی از اداره ثبت احوال مربوطه و سه قطعه عكس ۲- سند مالكیت یا پروانه كسب شخص معرف كه …

مدارك لازم جهت تایید گواهی عكس توسط كلانتری ها و پاسگاه های انتظامی .
۱- معرفی نامه با عكس متقاضی از اداره ثبت احوال مربوطه و سه قطعه عكس
۲- سند مالكیت یا پروانه كسب شخص معرف كه باید از ساكنین یا كسبه حوزه استحفاظی باشد و یا كارت شناسایی كارمند رسمی و شاغل دولت
۳- در روستاها به علت عدم وجود پروانه كسب و سند مالكیت گواهی عكس یا تایید شورای اسلامی روستا و با انجام تحقیقات محلی صورت می پذیرد .
جرایمی كه در دایره تجسس كلانتری ها قابل رسیدگی است
۱- سرقت از داخل خودرو
۲- سرقت لوازم اتومبیل
۳- كف زنی
۴- دخل زنی
۵- كش روزنی
۶- سرقت دو چرخه
۷- بدل اندازی