خدمات چگونگی اعلام شكایت

۱- اعلام دقیق زمان و مكان وقوع جرم یا حادثه به افسر نگهبان و یا افسر تحقیق ۲- تنظیم برگ اظهارات شاكی و شرح كامل واقعه و اعلام شكایت و عزیمت در معیت مامور پلیس برای معرفی و دلالت …

۱- اعلام دقیق زمان و مكان وقوع جرم یا حادثه به افسر نگهبان و یا افسر تحقیق
۲- تنظیم برگ اظهارات شاكی و شرح كامل واقعه و اعلام شكایت و عزیمت در معیت مامور پلیس برای معرفی و دلالت طرف مقابل مشتكی عنه
۳- معرفی شهود و گواهان برای انجام تحقیقات
۴- حضور بموقع برای عزیمت به مراجع قضایی
۵- در جرایمی مانند سرقت یا كیف قاپی كه شاكی قادر به معرفی متهم نیست بعد از تنظیم شكواییه در تاریخی كه به وی ابلاغ می شود برای مراجعه به مراجع قضایی در كلانتری حضور می یابد .
برابر ماده ۶۹قانون آیین دادرسی كیفری در متن شكواییه موارد ذیل باید قید شود
الف : نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاكی
ب : موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم
ج : ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .
د: مشخصات و نشانی متشكی عنه یا مضنون در صورت امكان
ه : ادله و اسامی و مشخصات نشانی شهود و مطلعین
در صورت امكان اقداماتی كه شاكی بعد از تشكیل پرونده باید انجام بدهد .
۱-همكاری با مامورین جهت انجام تحقیقات مقدماتی و معرفی متشكی عنه
۲-مراجعه مجدد به كلانتری یا پاسگاه در موعدی كه تعیین می شود .
۳- مراجعه به مرجع قضایی به همراه پرونده در موعدی كه تعیین می شود .
تذكر : در خصوص كلیه شكایت های مالی اخذ داد خواست از مراجع قضایی الزامی است .