مركز تحقیقات كاربردی انتظامی

معاونت انتظامی ناجا به منظور توسعه پلیس انتظامی مركز تحقیقاتی، كاربری ، انتظامی را در سال ۱۳۸۰ راه اندازی نمود. این مركز آماده همكاری با كلیه اساتید دانشگاه كارشناسان و صاحب …

معاونت انتظامی ناجا به منظور توسعه پلیس انتظامی مركز تحقیقاتی، كاربری ، انتظامی را در سال ۱۳۸۰ راه اندازی نمود. این مركز آماده همكاری با كلیه اساتید دانشگاه كارشناسان و صاحب نظران حول وظایف محوله می باشند
آدرس: تهران خ ولی عصر، میدان عطار، مجتمع دوازده فروردین، ستاد كل ناجا