معاونت انتظامی

از آنجا كه ساختار و سازمان و چرخه كار در كلانتریها كماكان سنتی بوده و قادر به پاسخگویی نیازهای جامعه نبوده است، علی هذا ساختار سازمان و سیستم های موجود كلانتری ها با اصلاح …

از آنجا كه ساختار و سازمان و چرخه كار در كلانتریها كماكان سنتی بوده و قادر به پاسخگویی نیازهای جامعه نبوده است، علی هذا ساختار سازمان و سیستم های موجود كلانتری ها با اصلاح اساسی با تكیه بر نگرش جامعه محوری و مقدم دانستن اصل پیشگیری بر مقابله و تخصصی سازی واحدهای كلانتری تغییر یافت. دوایر مختلف در كلانتری ها به منظور ارتقا سرعت و صحت عمل و توسعه پیشگیری های انتظامی و اجتماعی و حل و فصل نزاع و اختلافات در راستای كاهش پرونده های قضایی برای مردم تشكیل گردید و از سال ۱۳۸۰ با آغاز این روند كلانتریهای تهران دچار دگرگونی و تحولی بی نظیر گردید .هم اكنون این تغییر در تمامی كلانتریها با تعیین اولویت در حال توسعه می باشد .