خدمات انتقال و تغییر صنف

۱- معرفی نامه از مراجع صدور پروانه كسب ۲- اصل برگ عدم سوء پیشینه برای سنین كمتراز ۱۶ سال ۳- فتوكپی گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر ۴- برگ گواهی سلامتی جهت صنوف مواد غذایی و بهداشتی …

۱- معرفی نامه از مراجع صدور پروانه كسب
۲- اصل برگ عدم سوء پیشینه برای سنین كمتراز ۱۶ سال
۳- فتوكپی گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
۴- برگ گواهی سلامتی جهت صنوف مواد غذایی و بهداشتی از اداره بهداشت
۵- فتوكپی پروانه كسب
۶- برگ مفاصا حساب مالیاتی یا فتوكپی آن از اداره امور اقتصادی و دارایی
۷- تعداد ۴ قطعه عكس ۴ در ۳