اداره كل اماكن عمومی

اهم وظایف : ۱- ارائه خدمت در خصوص تعیین صلاحیت فردی دایر كنندگان و كاركنان اماكن عمومی اعم از صلاحیت امنیتی، اخلاقی و صدور پروانه خدمتگزاری و اشتغال ۲- ارائه خدمات در جهت صدور …

اهم وظایف :
۱- ارائه خدمت در خصوص تعیین صلاحیت فردی دایر كنندگان و كاركنان اماكن عمومی اعم از صلاحیت امنیتی، اخلاقی و صدور پروانه خدمتگزاری و اشتغال
۲- ارائه خدمات در جهت صدور مجوز مراسمی كه در اماكن عمومی برگزار می شوند، از قبیل گردهمایی ها ،سخنرانی ها ،فعالیت های هنری و فرهنگی .
۳- تعیین صلاحیت محلی واحد های صنفی از نظر امور انتظامی و ترافیكی بر اساس قوانین و مقررات .