چگونه از ممنوعیت خروج خود مطلع شویم ؟

افرادی كه می خواهند از وضعیت ممنوعیت خود قبل از خروج از كشور مطلع شوند با در دست داشتن اصل گذرنامه معتبر شخصا به اداره كل گذرنامه ناجا مراجعه تا پاسخ لازم را دریافت نمایند .

افرادی كه می خواهند از وضعیت ممنوعیت خود قبل از خروج از كشور مطلع شوند با در دست داشتن اصل گذرنامه معتبر شخصا به اداره كل گذرنامه ناجا مراجعه تا پاسخ لازم را دریافت نمایند .