۵ اسفند ۱۳۳۲ ـ کیفرخواست اعدام برای کریم پور شیرازی

پنجم اسفند ۱۳۳۲ دستگاه قضایی ارتش برای "امیرمختار کریم پور شیرازی" ناشر روزنامه توقیف شده "شورش" تقاضای مجازات اعدام کرد. کریم پور که پس از براندازی ۲۸ امرداد خود را پنهان …

پنجم اسفند ۱۳۳۲ دستگاه قضایی ارتش برای "امیرمختار کریم پور شیرازی" ناشر روزنامه توقیف شده "شورش" تقاضای مجازات اعدام کرد. کریم پور که پس از براندازی ۲۸ امرداد خود را پنهان کرده و دو ماه بعد (در زرگنده قلهک) دستگیر شده بود در روزنامه اش از وجود فساد میان بستگان شاه مطلب نوشته و با واژه های صریح وی را مورد اهانت قرار داده بود. ۲۴ اسفند ۱۳۳۲ (۱۹ روز پس از صدور کیفرخواست) اعلام شد که کریم پور در زندان آتش گرفته و سوخته است!. کریم پور در زندان دژبان مرکز بازداشت بود.