صدور پروانه خروج برای رانندگان و كمك رانندگان

۱- معرفی نامه رسمی به امضا مدیر عامل شركت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری كه در آن فعالیت می نمایند . ۲- تعهد رسمی راننده یا كمك راننده فرم تعهد از طریق شركت مربوطه تحویل می شود . ۳- برگ …

۱- معرفی نامه رسمی به امضا مدیر عامل شركت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری كه در آن فعالیت می نمایند .
۲- تعهد رسمی راننده یا كمك راننده فرم تعهد از طریق شركت مربوطه تحویل می شود .
۳- برگ عدم اعتیاد از یكی از آزمایشگاه های مجاور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در تهران
۴- اصل و فتوكپی گواهینامه رانندگی معتبر جهت رانندگان
۵- تنظیم یك برگ فرم هجده ماده ای كه از طریق شعبه رانندگان اداره كل گذر نامه تحویل می شود .
۶- اصل و فتوكپی كامل شناسنامه عكس دار
۷- شش قطعه عكس ۶ در ۴ جدید تمام رخ بدون عینك و كراوات غیر فوری از یك نگاتیو. ضمنا از تاریخ گرفتن عكس بیش از یك سال نگذشته باشد.
۸- اصل و فتوكپی كارت پایان خدمت یا معافیت دایم جهت متقاضیانی كه در سن مشمولیت هستند .