خدمات صدور گذرنامه

مدارك لازم جهت صدور گذر نامه جدید: ۱- فیش بانكی جهت صدور گذرنامه به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۹۴۰۰۱ یكی از شعب بانك ملی ایران ۲- فیش بانكی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب ۷۶۳ یكی از شعب …

مدارك لازم جهت صدور گذر نامه جدید:
۱- فیش بانكی جهت صدور گذرنامه به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۹۴۰۰۱ یكی از شعب بانك ملی ایران
۲- فیش بانكی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب ۷۶۳ یكی از شعب بانك ملی ایران
تذكر ۱ : دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از كشور ، معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری بهداشت و درمان و آموزش پزشكی از پرداخت مبالغ مندرج در بند ۱ معاف می باشند .
۳- دریافت دو برگ پرسشنامه ، گذر نامه از یكی از شعب بانك ملی ایران و تكمیل آن
۴- اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان لازم است .شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال عكسدار باشد، همچنین دفترچه بیمه و كارت تحصیلی
۵- پنج قطعه عكس جدید ۴ در ۶ برقی كه می بایست تمام رخ، بدون عینك ،كلاوه ،كراوات و از یك نگاتیو با زمینه سفید یا كاملا روشن باشد. در مورد بانوان و دوشیزگان بالای ۵ سال رعایت كامل حجاب اسلامی الزامی است.
۶- پنج قطعه عكس جدید ۶ در ۹ همراهان با شرایط مندرج در بند فوق در صورتی كه همراهان بیش از یك نفر باشند .
۷- موافقت رسمی شوهر در مورد بانوان شوهردار و موافقت رسمی ولی قیم برای فرزندان كمتر از هیجده سال تمام .
۸- اصل و فتوكپی مدارك فوت یا طلاق نامه در مورد بانوانی كه شوهران آنان فوت كرده یا طلاق گرفته اند .
۹- در مورد آقایانی كه وارد هیجده سال می گردند ارائه اصل و فتوكپی كارت پایان خدمت یا كارت معافیت دائم و یا موافقت وظیفه عمومی ناجا ضروری است .
۱۰- در مورد كاركنان شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موافقت كتبی سازمان مربوطه و در مورد كاركنان رها شده از نیروهای مسلح موافقت كتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروری است .
۱۱- ارائه یكی از مدارك ذیل جهت احراز سكونت
الف : سند مالكیت بنام شخص متضاضی یا همسر
ب : اجاره نامه رسمی برای مستاجرین
ج : گواهی محل كار بنام شخص متقاضی یا همسر
د : پروانه كسب برای مشاغل آزاد
ه : ارائه گواهی تحصیلی از مدرسه فرزندان
و : ارائه شناسنامه كار معتبر