طالع بینی مصری متولد خرداد

متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت کوش ؛ با اراده ؛ دارای پشتکار ؛ در امور اقتصادی و خانوادگی کم و بیش موفق ؛ دمدمی مزاج ؛ بی‎ثبات در تصمیم‎گیری …

متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت کوش ؛ با اراده ؛ دارای پشتکار ؛ در امور اقتصادی و خانوادگی کم و بیش موفق ؛ دمدمی مزاج ؛ بی‎ثبات در تصمیم‎گیری ها می‎باشند. از لحاظ فیزیکی افرادی سالم، دارای استخوان‎بندی محکم، چهره‎ای خوب، دارای چشمانی روشن و پوستی نسبتاً تیره هستند . تولدین این دهه اغلب میانه‎رو ؛ در افکار و ایده‎های شخصی خود متعصب ؛ خوش شانس ؛ خوش برخورد ؛ در زندگی زناشویی موفق ؛ تا حدی منزوی ؛ با عمری متوسط و عاقبت به خیر، خواهند بود. ازدواج یا شراکت این افراد با متولدین فروردین ماه توصیه میشود . این افراد از لحاظ اقتصادی فعال، دارای مشاغل متحرک، سیر و سفر از لحاظ زندگی و مسکن غیر ثابت و اغلب مهاجر می‎باشند. اینان افرادی تندخو ؛ تندرو ؛ سخت‎گیر ؛ علاقمند به طبیعت وزیبایی؛ احساساتی و متغیر و اغلب در رشته‎های مختلف هنری فعالیت دارند. اینان اغلب افرادی ولخرجو از نظر خانوادگی عاطفی و احساساتی بوده و بعضاً طالب تعدد زوج میباشند. متولدین دهه دوم این ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت دیده می‎شود. صنعت دامداری مواد غذایی موافق طبع آنها بوده و اینان اغلب طالب زندگی در طبیعت و روستاها هستند. این افراد از لحاظ خانوادگی مسئولیت‎پذیر بوده به اداب و رسوم پایبند میباشند. اینان افرادی شهرت طلب و شهوت پرست بوده در اجرای نیات و خواسته‎های خود، کم و بیش موفق می‎باشند . این افراد به علت سنت‎رایی و کهنه پرستی، گاه با شکست مواجه میشوند زیرا با هر پدیده نویی مخالف می‎باشند با این وجود اغلب این افراد عاقبت به خیر بوده و در زندگی با شانس و موقعیت‎ها خوبی مواجه می‎شوند. اینان عموماً افرادی عاطفی و خانواده دوست و رفیق باز بوده به طبیعت، کوه و دشت، سبزیهای خوراکی، و رنگ سبز علاقمند میباشند. این افراد بیشتر به شغل‎های پر دردسر روی می‎آورند. آنان از لحاظ جسمی و روحی و همین طور موقعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعی متوسط دارند اگر چه بعضاً شانس و موقعیت‎های خوی به دست می‎آورند. آنها در برخورد با افراد میانه‎رو تا حدی جدی میباشند و از مدیریت نسبتاً خوبی در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و میز فامیل، تأثیر عمیقی بر روحیه آنان میگذارد . متولدین دهه سوم این ماه، افرادی خوشرو ؛ حراف ؛ دارای طبعی بلند ؛ بزرگ منش ؛ عصبی مزاج ؛ تندخو ؛ افراطی اند . علاقمند به کشاورزی و دامداری و صنعت وابسته به امور عمرانی و ساختمانی ؛ معماری ؛ مهندسی ؛ جاده‎سازی و سدسازی ؛ پیمانکار و شاغل در امور بازرگانی ؛ دیپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و کارآمد می‎باشند . این افراد عموماً در زندگی خانوادگی و زناشویی موفق، دارای همسر و فرزندانی خوب و از نظر مالی و اقتصادی اغلب دارای شرایطی متوسط ؛ در رفع مشکلات توانا ؛ در رسیدن به خواسته‎ها با تلاش فردی موفق؛ عموماً دارای مشاغل آزاد و سیار؛ بعضاً گرفتار یک بیماری مزمن و پایا هستند . انها علاقمند به سفرهای اقتصادی و سیاحتی ؛ باهوش؛ زرنگ و زیرک ؛ مردمدار ؛ در معاشرت با افراد، دمدمی مزاج و در عین حال افرادی صمیمی و صادق و رک‎گو هستند . زنان متولد این ماه اغلب عصبی و تندخو ؛ گاه منطقی و گاهی عاطفی و احساساتی ؛ گاه اجتماعی و گاه نجوش و منزوی ؛ زمانی عاشق طبیعت و زیبایی و زمانی دیگر بی‎توجه به آن و بعضاً در زندگی زناشویی و خانوادگی ناموفق و دارای افکار و آرزوهای دست نیافتنی و در عین حال اغلب در اداره زندگی خود موفق میباشند .