متولدین دهه اول این ماه افرادی معتدل ؛ باهوش؛ مردم دوست ؛ بخشنده و هنردوست هستند.
این افراد از لحاظ جسمانی دارای تناسب اندام ؛ چهره‎ای سفید و مایل به گندمگون و چشم سیاه هستند.
از …

متولدین دهه اول این ماه افرادی معتدل ؛ باهوش؛ مردم دوست ؛ بخشنده و هنردوست هستند.

این افراد از لحاظ جسمانی دارای تناسب اندام ؛ چهره‎ای سفید و مایل به گندمگون و چشم سیاه هستند.

از نظر شغلی اغلب این افراد دانشمند ؛ متخصص ؛ سیاستمدار ؛ نویسنده ؛ مصلح اجتماعی و شاغل در رشته‎های هنری می‎باشند.

اینان علاقمند به طبیعت بوده از نظر خانوادگی افراد متعادل – خوش برورد و پاکدل هستند .

متولدین این دهه اغلب دارای مشخصات ارثی و ژنتیکی بوده و شباهت زیادی به پدربزرگها و مادربزرگها و .... دارند.

اغلب این افراد درون‎گرا ؛ فامیل دوست ؛ طرفدار ازدواج‎های فامیلی و زندگی جمعی هستند و در امور شغلی نیز اغلب طالب کار جمعی میباشند.

این افراد گاه دچار اشتباهات و مشکلاتی میشوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود.

بعضاً با رفتار غیر ارادی در امور اقتصادی و گاه سیاسی، دچار اشتباهاتی می‎شوند، اما اغلب به اشتباه خودپی برده و به آن اعتراف میکنند .

متولدین دهه دوم این ماه از لحاظ رفتار و کردار افراطی بوده و دارای عدم ثبات میباشند.

این افراد اغلب حساس و عصبید ؛ دارای عکس‎العمل تند نسبت به ناملایمات ؛ در ارتباط عاطفی متغیر ؛ در مقابل محبت، محبت افراطی و در مقابل نامهربانی، سخت نامهربان ؛ از نظر اقتصادی کم و بیش موفق ؛ مشکل پسند ؛ در زندگی خانوادگی اغلب منضبط و پرخاشجو و ایرادگیرند .

در امور اجتماعی و سیاسی، افرادی ستیزه‎جو ؛ در درگیریها جسور ؛ حق طلب ؛ اهل مجادله و بحث و گفتگو ؛ کنجکاو و پیگیر در مسائل و بالاخره بر این باورند که بایستی خوبی را با خوبی و بدی را با بدی پاسخ داد .

متولدین دهه سوم این ماه از لحاظ فیزیکی متفاوت بوده برخی دارای اندامی متناسب ؛ قدی متوسط ؛ استخوان درشت و گاه چاق هستند.

برخی دیگر لاغر و ضعیف و دارای اندامی نامناسب بوده و برخی دیگر زیبا و خوش اندام می‎باشند.

متولدین این دهه از ماه از لحاظ روانی متعادل ؛ طالب سکون آرامش ؛ دارای زندگی متعارف ؛ نسبت به مسائل دیگران بی تفاوت ؛ در مسائل خانوادگی ناصح دیگران ؛ از نظر زندگی زناشویی خوش شانس و راضی ؛ از نظر شغلی طالب مشاغل کم دردسر هستند .

در زمینه تخصصی دقیق و سمج و در زندگی اجتماعی افرادی سازگار ؛ صلح طلب و مردمدار ؛ پرهیز از هرگونه ریسک و خطر ؛ از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته ؛ خوش برخورد ؛ آرام و باثبات و تا حدی شکاک اند .

متکی به یافته‎ها و تجارب شخص ؛ اهل بحث و مجادله ؛ طالب در امور اجتماعی اغلب طرفدار مکاتب مختلف ؛ در امور اجرایی و بازرسی و تفتیش موفق ؛ در تجارت عموماً ناموفق ؛ درای تنوع در افکار ؛ زمانی عجول و زمای دیگر صبور و منطقی اند .

انها فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل ؛ در زندگی زناشویی اغلب موفق ؛ برخی گرفتار اضطراب و تشویش ؛ بیشتر دارای خصوصیات ارثی و ژنتیکی ؛ در صورت داشتن تربیت دینی و عرفانی، موقعیت خوبی به دست خواهند آورد.

همساز با هر موقعیت ؛ شریک و همکار خوب اما نه چندان مثمرثمر و فعال و گروه ‎گراست .