آشنایی با فلسفه

بیژن تلیانی؛ یوزف ماری بوخنسکی از فیلسوفان بزرگ معاصر است. اصلاً لهستانی الاصل است. استاد فلسفه در دانشگاه فرایبورگ سوئیس است. اما بیشتر او را به عنوان منطق دان می شناسند. به …

بیژن تلیانی؛ یوزف ماری بوخنسکی از فیلسوفان بزرگ معاصر است. اصلاً لهستانی الاصل است. استاد فلسفه در دانشگاه فرایبورگ سوئیس است. اما بیشتر او را به عنوان منطق دان می شناسند. به خاطر پژوهش های منطق ریاضی و تاریخ منطق در کشورهای انگلیسی زبان بیشتر شهرت دارد. به همین خاطر اغلب کتاب های این فیلسوف به زبان انگلیسی است. بوخنسکی در بیشتر آثار خود می کوشد فلسفه را به زبانی عرضه کند که برای غیرمتخصصان نیز قابل درک باشد و به راستی در این کار بسیار موفق هم بوده. بوخنسکی علاوه بر تدریس در دانشگاه فرایبورگ سال ها در دانشگاه های ایتالیا و امریکا نیز تدریس کرده است. مطالب کتاب حاضر متن سخنرانی هایی است که از رادیو باواریا در آلمان ایراد شده و سپس متن آنها به صورت کتابی به زبان آلمانی انتشار یافته است. این کتاب بعداً به انگلیسی ترجمه شده. عملاً ممکن بود این مباحث با دو روش دنبال شود؛ یکی اینکه بعضی نظرها به صورت «عینی» و بدون جانب گیری ارائه شود بدون اینکه مولف دیدگاه خود را آشکار کند. دوم اینکه از همان آغاز موضعی اتخاذ شود و سپس بحث مسائل و نیز راه حل آنها در ارتباط با این موضوع باشد. کتاب آشنایی با فلسفه دارای این عناوین است؛ قانون، فلسفه، شناخت، حقیقت، تفکر، ارزش، انسان، هستی، جامعه و وجود مطلق.