▪ موش
در یک کلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش کورکورانه عاشق مار می شود!
▪ گاو
بله، مار اجازه می دهد که گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد …

موش

در یک کلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش کورکورانه عاشق مار می شود!

گاو

بله، مار اجازه می دهد که گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.

ببر

دید این دو نسبت به همه چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد که چه در سر دارند.

گربه

اوه... شاید بله... البته تا زمانی که مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست!

اژدها

مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه این که اسیر باشد!

مار

رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و کوشش مداوم برای گناهکار جلوه دادن یک دیگر، کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.

اسب

اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترک خواهد کرد و مار بی وفا تنها می ماند. این دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.

بز

اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه این دو پر دردسر است!

میمون

تنها با هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کرد و پس از آن...

خروس

خوش یمن است. این دو به اتفاق فلسفه بافی می کنند و احترام خاصی به هم می گذارند.

سگ

مار آنچه را که بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واکنشی از خود نشان نمی دهد.

خوک

خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انجام مار او را خفه خواهد کرد.