▪ موش
بدک نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند که آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است.
▪ گاو
بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب کنار می آیند.
▪ ببر
نه، …

موش

بدک نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند که آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است.

گاو

بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب کنار می آیند.

ببر

نه، این رابطه شبیه گفت و گوی کر و لال ها خواهد بود.

گربه

بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یک دیگر داشته باشند.

اژدها

بله، این دو خیلی خوب با یک دیگر سازش می کنند و هر یک به دیگری آرامش می بخشد.

مار

یک رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می کنند دنیا را اصلاح کنند!

اسب

بله، مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.

بز

تا زمانی که مار به درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست.

میمون

رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.

خروس

بله، این د چیزهای زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند.

سگ

مشکل است. بهتر است دوستی خود را در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.

خوک

هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چیز مشخص می شود.