▪ موش
مار عاشق خانواده اش است و موش کاری نمی کند که موجب رنجش او شود.
▪ گاو
مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام می دهد؛ اما این گونه زندگی سخت است.
▪ ببر
پرسش هایی برای مار وجود …

موش

مار عاشق خانواده اش است و موش کاری نمی کند که موجب رنجش او شود.

گاو

مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام می دهد؛ اما این گونه زندگی سخت است.

ببر

پرسش هایی برای مار وجود دارد. او باید برای این که بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپری می کند، از تمام هوش خود استفاده کند.

گربه

بله، اما مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه را برای خودش نگه دارد.

اژدها

بله، مار اژدها را درک می کند.

مار

سرانجام یکی از آنها دگری را فریب داده، به دام می اندازد. بهتر است مار جوان هر چه زودتر ازدواج کند، در غیر این صورت، کار از کار خواهد گذشت.

اسب

حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشکلاتی برای هر دو طرف می شود!

بز

رابطه خشنود کننده است که ثروت و آسایش را برای خانواده به ارمغان می آورد.

میمون

این بچه، یک میمون واقعی است.

خروس

آنها یک دیگر را خوب درک می کنند. خروس با چرب زبانی می خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حتی به قیمت از دست دادن آزادیش، این کار را خواهد کرد.

سگ

تجربه نشان داده است که آنها به درد یک دیگر نمی خورند.

خوک

خوک باید خیلی مواظب باشد که توانایی حرکت را از او نگیرند.