▪ فروردین
اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید!
▪ اردیبهشت
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابیتش غیر قابل انکار است.
▪ خرداد
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج …

فروردین

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید!

اردیبهشت

افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابیتش غیر قابل انکار است.

خرداد

مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست.

تیر

مار خواب آلود! او تن به هر کاری نمی دهد. باید تکانی به او داد!

مرداد

مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است.

شهریور

مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد است و می داند چگونه از آنها استفاده کند.

مهر

این مار مودب تر از آن است که بتواند درستکار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیرا ممکن است مسحور او شوید.

آبان

افعی شهوت انگیز! این همان ماری است که حوا را برای گاز زدن به سیب اغوا کرد!

آذر

مار مصمم! او به اهدافش خواهد رسید؛ اما زیاد جذاب نیست.

دی

مار اندیشمند! او کمی خیال پرداز و آرمانی؛ اما بسیار هوشیار است.

بهمن

مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد.

اسفند

مار ماهی! به شدت خوددار، آرام و متین است.