▪ موش
چرا که نه؟ خانم اژدها عاشق ستایش شدن است و هیچ کس بهتر از موش نمی تواند این نیاز او را برآورده کند.
▪ گاو
رابطه پیچیده و مشکلی است. اژدها درخشیدن را دوست دارد و گاو به هر چیز …

موش

چرا که نه؟ خانم اژدها عاشق ستایش شدن است و هیچ کس بهتر از موش نمی تواند این نیاز او را برآورده کند.

گاو

رابطه پیچیده و مشکلی است. اژدها درخشیدن را دوست دارد و گاو به هر چیز درخشنده بد گمان است!

ببر

دو شخصیت قوی رو در روی هم قرار می گیرند. وجود اژدها برای ببر مفید خواهد بود، چرا که باعث می شود ببر پیش از دست زدن به هر کاری دور اندیشی را فراموش نکند.

گربه

تا زمانی که خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود، می توان به دوام این رابطه امید داشت!

اژدها

طوفان به پا خواهد شد. این دو دائم با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مار

مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه این که اسیر باشد!

اسب

نه، اسب بسیار خودخواه است و خانم اژدها برای شکوفایی،‌به توجه فراوان نیاز دارد.

بز

فکرش را هم نکنید. خانم اژدها نیاز به تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز را تحسین نمی کند.

میمون

امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری است بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. اما هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد.

خروس

بله، البته اگر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از این بابت به خود ببالد.

سگ

نه، سگ کورکورانه کسی را تحسین نمی کند؛ چرا که کارهای مهمتری دارد.

خوک

بله، خوک مرتب برای اژدها دم تکان می دهد و تملق او را می گوید و این برای او خیلی بد است!