▪ موش
خوب است. موش ممکن است به درد اژدها بخورد و اژدها این را می پذیرد.
▪ گاو
نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و این وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد.
▪ ببر
بله، حتی اگر مشکلاتی …

موش

خوب است. موش ممکن است به درد اژدها بخورد و اژدها این را می پذیرد.

گاو

نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و این وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد.

ببر

بله، حتی اگر مشکلاتی وجود داشته باشد. اژدها می داند که چگونه ببر را متقاعد کند و ببر به نصایح او - حتی اگر درست نباشد - گوش می کند.

گربه

زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار است که حس جاه طلبی اژدها را اقناع می کند.

اژدها

طوفان به پا خواهد شد. این دو دائم با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مار

زوج خوبی هستند. آقای اژدها به دلربایی خانم مار می بالد، حتی اگر چشم مار به دنبال او نباشد.

اسب

اگر زندگی پابرجا بماند، مشکلی ایجاد نخواهد شد!

بز

برای بز خوب است. اما در مورد اژدها، بز نمی تواند کمکی به او بکند و حتی ممکن است به او صدمه بزند. او نسبت به اژدها بی تفاوت است.

میمون

خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی برای اژدهای مغرور دارد و در عوض، اژدها از او حمایت می کند.

خروس

خوب است. خروس از موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود می داند.

سگ

سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.

خوک

بله، خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.