▪ موش
امکان پذیر است؛ این دو، قدر یک دیگر را می دانند و موش به آن فکر نمی کند که در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند.
▪ گاو
نه، گاو زیاد به اژدها فکر نمی کند.
▪ ببر
بله، آنان یک دیگر …

موش

امکان پذیر است؛ این دو، قدر یک دیگر را می دانند و موش به آن فکر نمی کند که در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند.

گاو

نه، گاو زیاد به اژدها فکر نمی کند.

ببر

بله، آنان یک دیگر را می ستایند و در مجمع، به درد هم می خورند.

گربه

آه! بله، بله! چیز دیگری نمی توان گفت!

اژدها

وقتی دو وسیله آتش بازی همزمان روشن شوند؛ هیچ یک نمی توانند چشم تماشاگران را خیره کنند.

مار

بله، این دو خیلی خوب با یک دیگر سازش می کنند و هر یک به دیگری آرامش می بخشد.

اسب

هرگز. اسب خودخواه است،‌نتظارش از دیگران زیاد است ولی توقعات آنان را بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها تا حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و به همان اندازه از آنان انتظار دارد.

بز

اوه بله! این رابطه برای بز به قدری مطلوب است که شروع به دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کند...

میمون

میمون هر بلایی که بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ اما اژدها نیز از میمون سود خواهد برد.

خروس

این دو با هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین!

سگ

نه، سگ کاملا واقع بین است و اژدها را مایوس می کند.

خوک

ارتباطی ساده و آرام است. این دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ ولی شادی و تفریحی هم در کار نیست.