▪ موش
اژدها فرزندانش را بیش از حد مورد مواخذه قرار می دهد؛ اما به هر حال، مشکلی پیش نخواهد آمد.
▪ گاو
گاو نهایت سعی خود را می کند تا اژدها را خشنود سازد. اما این کار آسان نیست. اژدها …

موش

اژدها فرزندانش را بیش از حد مورد مواخذه قرار می دهد؛ اما به هر حال، مشکلی پیش نخواهد آمد.

گاو

گاو نهایت سعی خود را می کند تا اژدها را خشنود سازد. اما این کار آسان نیست. اژدها عاشق خود نمایی است ولی گاو درونگرا و کمی کودن است!

ببر

خوب است. اژدها از شهرت و اعتبار ببر به خود می بالد و ببر نیز به حرف های او گوش می دهد.

گربه

گربه خود نما و جاه طلب است و اژدها از شهرت و اعتبار ببر به خود می بالد و ببر نیز به حرف های او گوش می دهد.

اژدها

بسیار عالی است. هر دو به وجود هم می بالند!

مار

بله، برخورد مار با اژدها کاملا عاقلانه است و حتی اگر دیدگاه ها و عقاید اژدها مورد قبول مار نباشد، او را درک می کند.

اسب

مشکلات اساسی وجود دارد؛ اما عاقبت با هم می سازند.

بز

اژدها به ذوق هنری فرزندش افتخار می کند و مورد حمایتش قرار می دهد.

میمون

رابطه آنها خوب است. اژدها دانش و تجربیات خود را در اختیار میمون قرار می دهد؛ به شرط آن که میمون به آنها احتیاج داشته باشد!

خروس

رابطه بسیار خوبی است. اطاعت کورکورانه خروس از اژدها باعث خوشحالی اژدها می شود.

سگ

نه، سگ اژدها را تحسین نمی کند؛ در حالی که اژدها این کار را وظیفه سگ می داند.

خوک

بله، اژدها برای خوک مفید است. او از تمام توان خود برای کامیابی خوک استفاده می کند.