▪ فروردین
اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله می کند و به پیروزی خود اطمینان کامل دارد.
▪ اردیبهشت
اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش …

فروردین

اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله می کند و به پیروزی خود اطمینان کامل دارد.

اردیبهشت

اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش را به ارمغان می آورد.

خرداد

اژدهای الوان! از سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد.

تیر

اژدهای بلند پرواز! سر او به ابرها رسیده، در قصرهای خیالی زندگی می کند.

مرداد

اژدهای گزافه گو! او افراط کار است و شما را بیش ار حد خسته می کند.

شهریور

اژدهای دقیق! تنها اژدهایی که افسانه ای نیست. وجود او را باور نمی کنید و فکر می کنید که خواب می بینید!

مهر

اژدهای اطمینان بخش! اما آنچه را که می بینید، باور نکنید چون او ظاهرش فریبنده است.

آبان

اژدهای تیغ دار! با لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد.

آذر

می توانید روی این اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است.

دی

اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند!

بهمن

اژدهای معقول و صریح! او حتی می تواند از خود نیز انتقاد کند.

اسفند

اژدهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و باید پیش برود.