متولدین ماههای سال اژدها

▪ فروردین اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله می کند و به پیروزی خود اطمینان کامل دارد. ▪ اردیبهشت اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش …

▪ فروردین اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله می کند و به پیروزی خود اطمینان کامل دارد. ▪ اردیبهشت اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش را به ارمغان می آورد. ▪ خرداد اژدهای الوان! از سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد. ▪ تیر اژدهای بلند پرواز! سر او به ابرها رسیده، در قصرهای خیالی زندگی می کند. ▪ مرداد اژدهای گزافه گو! او افراط کار است و شما را بیش ار حد خسته می کند. ▪ شهریور اژدهای دقیق! تنها اژدهایی که افسانه ای نیست. وجود او را باور نمی کنید و فکر می کنید که خواب می بینید! ▪ مهر اژدهای اطمینان بخش! اما آنچه را که می بینید، باور نکنید چون او ظاهرش فریبنده است. ▪ آبان اژدهای تیغ دار! با لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد. ▪ آذر می توانید روی این اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است. ▪ دی اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند! ▪ بهمن اژدهای معقول و صریح! او حتی می تواند از خود نیز انتقاد کند. ▪ اسفند اژدهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و باید پیش برود.