▪ موش
موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد
▪ گاو
له شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در …

موش

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد

گاو

له شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در دل خود، به امر و نهی گاو می خندد.

ببر

مشکل است. خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش است

گربه

چرا که نه؟ البته اگر هر دو عاقل و بالغ باشند!

اژدها

تا زمانی که خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود، می توان به دوام این رابطه امید داشت!

مار

چرا که نه؟ این دو موجود نکته سنج فرصت کافی برای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت

اسب

اگر اسب خسته نشود، امکان پذیر است. حتی در این صورت نیز گربه وفادار خواهد ماند

بز

خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز را دوست دارد. این دو از طریق حس هنری مشترکشان به هم نزدیک خواهند شد

میمون

رابطه این دو جالب و سرگم کننده است. آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.

خروس

تحمل خروس در خانه برای گربه مشکل است و خانم خروس هم برای خارج شدن از خانه داد و فریاد به راه می اندازدتا زمانی که بتوانند آرامش خود را حفظ

کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد

سگ

تا زمانی که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر سگ تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد

خوک

عالی است؛ البته تا زمانی که خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود