▪ موش
هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست
▪ گاو
رابطه اجتماعی آنها خوب است
▪ ببر
آنها یک دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی …

موش

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست

گاو

رابطه اجتماعی آنها خوب است

ببر

آنها یک دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شود

گربه

بله، بله، بله. به روزهایی بیندیشید که کنار آش می نشنند و غیبت می کنند

اژدها

آه! بله، بله! چیز دیگری نمی توان گفت!

مار

بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یکدیگر داشته باشند

اسب

یک رابطه اجتماعی عالی و چه بسا یک دوستی واقعی.

بز

بله، گربه هنرمند بودن بز را تحسین می کند و هوسبازی های بز برای او سرگرم کننده است.

میمون

دو دوست خوب، دو همدست. بهتر است ین دو را با هم تنها بگذاریم

خروس

نه، جسارت و ناشکیبایی خروس بیش از حد است و گربه را کسل خواهد کرد

سگ

بله، دست کم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد، حتی اگر کاری از دستش ساخته نباشد.

خوک

بله، به شرط آن که زیاد با هم بیرون نروند؛ چون پرخاشگری خوک گربه را می ترساند.