کتاب های تازه

«دوازده گل بهاری» (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری)، «آسمانکت» (چند رسم مردمی)، «لامداد» (چند جستار از ایران)، «حمزه آذرک و هارون الرشید عباسی» (در آیینه دو نامه) و «خوزستان در نامواژه های …

«دوازده گل بهاری» (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری)، «آسمانکت» (چند رسم مردمی)، «لامداد» (چند جستار از ایران)، «حمزه آذرک و هارون الرشید عباسی» (در آیینه دو نامه) و «خوزستان در نامواژه های آن» عنوان کتاب هایی است که به عنوان نخستین کتاب های عمادی ۸۴ساله و نخستین کتاب های انتشارات تازه راه اندازی شده آموت زیر نظر یوسف علیخانی منتشر شده اند. در معرفی «دوازده گل بهاری» (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری) عنوان شده است؛ «دوازده گل بهاری» که نام این کتاب قرار گرفته، نام قصه یی قدیمی است درباره اینکه بهار با دوازده گل بهاری آغاز می شود و این دوازده گل از نگاه یک دختر دم بخت شناسایی می شود. در کتاب هایی مانند «حدود العالم» نام همه مناطق دامنه یی کوهستان البرز، دیلمستان بوده و خود مردم دیلم ادبیات شان را دیلمی می گفتند. از سوی دیگر، شرح بر یک دوبیتی در قابوسنامه نوشته قابوس بن وشمگیر سال ها یکی از مشکلات غیرقابل حل محققان و استادان دانشگاه بوده که عبدالرحمان عمادی این مشکل را حل کرده است. این شعر در یادنامه مرحوم غلامحسین یوسفی نیز آمده است. در این دوبیتی، ۱۱ مثل آمده که نشانگر مفهومی از نوعی پیوستگی فرهنگی و عمیق این منطقه و غنای آن است. کتاب «حمزه آذرک و هارون الرشید عباسی» (در آیینه دو نامه) درباره قیام حمزه آذرک سیستانی علیه هارون الرشید عباسی و ترجمه نامه هایی است که بین هارون و حمزه مبادله شده است.

به اعتقاد نویسنده، جنبه ایرانی بودن قیام آذرک از قیام ابومسلم بیشتر بود چراکه قیام ابومسلم خلافت را به دست بنی عباس داد ولی آذرک جهان بینی و نظریه داشت و معتقد بود باید خود مردم در سرنوشت شان دخیل باشند. او با نام خوارج در سال ۱۷۰ علیه عباسیان قیام کرد. این قیام که چند سالی بعد از قیام ابومسلم خراسانی شکل گرفت، به جنگ های مفصلی منجر شد که در همه آنها هارون الرشید عباسی از سپاه ایران شکست خورد. در این کتاب آشکار می شود که ایرانیان آن موقع اهل کتاب بودند، با اصل اسلام مخالفتی نداشتند و مخالفت شان با کسانی بود که خودشان را خلیفه می دانستند و در حقیقت امویان و عباسیان را مسلمان قلمداد نمی کردند. «پیوست مهم» (سندی از صدر اسلام برای انگیزه جنبش های ایرانیان بر ضد امویان و عباسیان)، «پیمان شیز در آغاز اسلام ایران»، «پیمان شیز در سیستان»، و «اندکی پس از پیمان شیز در آذربایجان از همان زمان چه بر سر آذربایجانی ها آوردند؟» نیز از دیگر مطالب این کتاب به شمار می روند. همچنین «خوزستان در نامواژه های آن» درباره شناسنامه تاریخی و فرهنگی خوزستان در پیوند با ایران زمین از راه نامواژه های ایرانی است.