▪ موش
آینده ای ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگی شیرین را می بیند و موش بیچاره برای جلب رضایت او، خود را به هر دری می زند.
▪ گاو
غیر ممکن است. آنها نمی توانند با هم زندگی کنند، چون گاو …

موش

آینده ای ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگی شیرین را می بیند و موش بیچاره برای جلب رضایت او، خود را به هر دری می زند.

گاو

غیر ممکن است. آنها نمی توانند با هم زندگی کنند، چون گاو ببر را از بین خواهد برد. در مجموع خانم ببر آرامش نخواهد داشت.

ببر

حتی اگر بتوانند با هم سازش کنند - که احتمالش زیاد است - زندگی این دو زیر یک سقف توصیه نمی شود.

گربه

مشکل است. خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش است.

اژدها

بله، حتی اگر مشکلاتی وجود داشته باشد. اژدها می داند که چگونه ببر را متقاعد کند و ببر به نصایح او - حتی اگر درست نباشد - گوش می کند.

مار

دید این دو نسبت به همه چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد که چه در سر دارند.

اسب

چرا که نه؟ اگر خانم ببر خواهان پیشرفت باشد، اسب از زندگی آرام و تفاهم آمیز، لذت خواهد برد

بز

وای... بی شک ببر عاقبت بز را خواهد بلعید

میمون

بی دردسر نیست. ممکن است میمون، خانم ببر را منحرف کند!

خروس

نه، خانم ببر تحمل نادانی و حماقت خروس را ندارد و به همین دلیل، مغرضانه رفتار می کند.

سگ

بله، اگر چه این رابطه کمی احمقانه و عجیب به نظر می رسد؛ اما واقعیت این است که هر دوی آنها تا حدودی در تخیلات خود زندگی می کنند.

خوک

چرا که نه؟ البته تا وقتی که خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه های مثبت وجود خوک سو ء استفاده نکند.