رابطه دوستی متولدین سال ببر

▪ موش حرفش ر هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد ▪ گاو خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند! ▪ ببر شاید بتوانند به هم …

▪ موش حرفش ر هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد ▪ گاو خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند! ▪ ببر شاید بتوانند به هم در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کنند، دور دنیا سفر کنند و انقلاب جدیدی را شروع کنند، اما هرگز نمی توانند با هم در یک خانه زندگی کنند! ▪ گربه آنها یک دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شود ▪ اژدها بله، آنان یک دیگر را می ستایند و در مجموع، به درد هم می خورند ▪ مار نه، این رابطه شبیه گفت و گوی کر و لال ها خواهد بود. ▪ اسب آنها تمام شب به بحث و جدل می پردازند؛ اما به واقع، شیفته یکدیگرند ▪ بز قضاوت در رابطه این دو مشکل است. هر چه از ذهن بز می گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در می آورد. ▪ میمون جذابیت و فریبندگی میمون ببر را به خود جلب می کند؛ هر چند به نفع هر دوی آنهاست که این دوستی عمیق نشود. ▪ خروس هیچ گاه سعی نمی کنند با یک دیگر آشنا شوند چرا که فکر خوشایندی نیست ▪ سگ دوستی محکم تر از این غیر ممکن است. ▪ خوک بله، به خوبی با هم سازش می کنند؛ اما خوک باید محتاط باشد.