▪ موش
موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولی خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غیر این صورت، ببر میدان را خالی می کرد!
▪ گآو
شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد
▪ …

موش

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولی خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غیر این صورت، ببر میدان را خالی می کرد!

گآو

شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد

ببر

توصیه نمی شود؛ اگر این دو در کنار هم باشند؛ موقعیت شان به خطر خواهد افتاد؛ پس بهتر است از هم دوری کنند

گربه

امکان پذیر است. گربه می تواند بای ببر مفید واقع شود. این دو کامل کننده یکدیگرند؛ چرا که ببر جسور و بی باک و گربه محتاط است

اژدها

شراکتی با ارزش بین دو موجود جاه طلب است. اژدها به جای هر دو خواهد درخشید

مار

بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید

اسب

بله، ارتباط میان این دو بسیار بغرنج و مخاطره آمیز اما مفید است.

بز

ببر هنگام قضاوت درباره بز کاملا منصف و شکیباست؛ اما بز هنگامی که رو در روی ببر قرار می گیرد خویشتن داری خود را از دست داده، خشمگین می شود

میمون

ببر باید مراقب حیله گری های میمون باشد و میمون نیز باید از قدرت ببر پرهیز کند

خروس

هرگز و هرگز امکان پذیر نیست! خروس کجا، ببر کجا! خروس خیلی زود ببر را خسته خواهد کرد.

سگ

این دو می توانند هر کاری را با هم انجام دهند؛ به جز همکاری شغلی

خوک

سخاوت ببر بسیار زیاد است و توجه ندارد که برای خوک خطری بزرگ و همیشگی به شمار می آید.