▪ موش
ببر نمی تواند نسبت به کارهای موش بی تفاوت باشد.
▪ گاو
بهتر است ببر فکر چاره کند با از دست گاو - که درصدد نابودی اوست - خلاص شود؛ در غیر این صورت ببر صدمه خواهد دید
▪ ببر
دو ببر …

موش

ببر نمی تواند نسبت به کارهای موش بی تفاوت باشد.

گاو

بهتر است ببر فکر چاره کند با از دست گاو - که درصدد نابودی اوست - خلاص شود؛ در غیر این صورت ببر صدمه خواهد دید

ببر

دو ببر نمی توانند با هم زیر یک سقف زندگی کنند. بهتر است پدر یا مادر ببر در سال ببر از بارداری جلوگیری کنند

گربه

بچه گربه به ظاهر مطیع؛ ولی در واقع شیطان و شرور است

اژدها

ارتباط خوبی است و باعث آشکار شدن مثبت ترین جنبه های وجود بچه می شود

مار

مار می کوشد تا با ببر به تفاهم کامل برسد؛ اما موفق نمی شود. بین مار و ببر سو ء تفاهم کامل وجود دارد.

اسب

بین این دو موجود قوی درگیری هایی ایجاد می شود؛ ولی عشق فراوان و احترام متقابل نیز وجود دارد.

بز

بز - که اغلب تنبیه می شود - نمی تواند در چنین محیط خشک و منضبطی رشد و استعداد هایش را شکوفا کند

میمون

میمون اغلب ببر را مسخره می کند؛ اما باید مراقب باشد که بیش از حد شوخی نکند!

خروس

جوجه کوچک از عهده ببر بر نمی آید؛ اما ببر دمار از روزگار خروس جوان در می آورد

سگ

ارتباطی بی نظیر و آرامش بخش است. این هماهنگی و تفاهم کامل تا هنگام بروز وقایع ناگوار، ناکامی ها، و حتی تا لحظه مرگ پایدار خواهد ماند.

خوک

حتی اگر ببر لجوج و خود رای باشد، خوک با سخاوت و بزرگواری، او را خواهد بخشید