▪ موش
زوج خوبی هستند. خانم گاو گاهی ادای مردها را در می آورد، اما صادق، وفادار و واقع بین است و موش را خوشبخت خواهد کرد
▪ گاو
آنها هر دو مادی گرا، محافظه کار و سنت گرا هستند و در …

موش

زوج خوبی هستند. خانم گاو گاهی ادای مردها را در می آورد، اما صادق، وفادار و واقع بین است و موش را خوشبخت خواهد کرد

گاو

آنها هر دو مادی گرا، محافظه کار و سنت گرا هستند و در نهایت، هوای همدیگر را خواهند داشت

ببر

اصلاً امکان پذیر نیست. ببر باید حواسش را جمع کند؛ چون خطر نابودی او را تهدید می کند.

گربه

بله شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در دل خود، به امر و نهی گاو می خندد.

اژدها

نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و این وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد.

مار

بله، مار اجازه می دهد که گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.

اسب

خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. این دو سرانجام از هم جدا می شوند.

بز

خوب نیست. سرانجام گاو بی چشم و رو در خروجی را به آقای بز نشان خواهد داد!

میمون

گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر با هوش هست که خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد.

خروس

این رابطه تا زمانی که خروس مغرور به فکر ریاست نیفتد، خوب پیش می رود. بهتر است خروس جلوی خودش را بگیرد

سگ

مشکل است؛ اما غیر ممکن نیست؛ البته تا زمانی که خانم گاون فقط خانه داری کند.

خوک

زوج خوبی هستند ولی خوک با اینکه عاشق و شیفته ی گاو است برای ارضای خواسته های سرکوب شده خود، به هر دری خواهد زد و این خوک را به دردسر می اندازد.