رابطه عاطفی (زن) متولدین سال گاو

▪ موش زوج خوبی هستند. خانم گاو گاهی ادای مردها را در می آورد، اما صادق، وفادار و واقع بین است و موش را خوشبخت خواهد کرد ▪ گاو آنها هر دو مادی گرا، محافظه کار و سنت گرا هستند و در …

▪ موش زوج خوبی هستند. خانم گاو گاهی ادای مردها را در می آورد، اما صادق، وفادار و واقع بین است و موش را خوشبخت خواهد کرد ▪ گاو آنها هر دو مادی گرا، محافظه کار و سنت گرا هستند و در نهایت، هوای همدیگر را خواهند داشت ▪ ببر اصلاً امکان پذیر نیست. ببر باید حواسش را جمع کند؛ چون خطر نابودی او را تهدید می کند. ▪ گربه بله شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در دل خود، به امر و نهی گاو می خندد. ▪ اژدها نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و این وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد. ▪ مار بله، مار اجازه می دهد که گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود. ▪ اسب خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. این دو سرانجام از هم جدا می شوند. ▪ بز خوب نیست. سرانجام گاو بی چشم و رو در خروجی را به آقای بز نشان خواهد داد! ▪ میمون گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر با هوش هست که خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد. ▪ خروس این رابطه تا زمانی که خروس مغرور به فکر ریاست نیفتد، خوب پیش می رود. بهتر است خروس جلوی خودش را بگیرد ▪ سگ مشکل است؛ اما غیر ممکن نیست؛ البته تا زمانی که خانم گاون فقط خانه داری کند. ▪ خوک زوج خوبی هستند ولی خوک با اینکه عاشق و شیفته ی گاو است برای ارضای خواسته های سرکوب شده خود، به هر دری خواهد زد و این خوک را به دردسر می اندازد.