▪ موش
بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند
▪ گاو
غیر ممکن است. بر سر قدرت جنگ در می گیرد.
▪ ببر
خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می …

موش

بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند

گاو

غیر ممکن است. بر سر قدرت جنگ در می گیرد.

ببر

خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند

گربه

رابطه اجتماعی آنها خوب است.

اژدها

نه، گاو زیاد به اژدها فکر نمی کند.

مار

بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب کنار می آیند

اسب

خواسته ها نگرش این دو به زندگی، یکسان نیست.

بز

رابطه آنها مدت زیادی دوام نخواهد آورد

میمون

اگر میمون گاو را مسخره نکند، گاو او را دوست خواهد داشت.

خروس

این دو می توانند دوستی عمیق و ریشه داری با یک دیگر داشته باشند

سگ

تصور رابطه دوستانه بین این دو مشکل است

خوک

بله، به شرطی که زیاد یکدیگر را نبینند