رابطه دوستی متولدین سال گاو

▪ موش بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند ▪ گاو غیر ممکن است. بر سر قدرت جنگ در می گیرد. ▪ ببر خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می …

▪ موش بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند ▪ گاو غیر ممکن است. بر سر قدرت جنگ در می گیرد. ▪ ببر خدا نکند! بهتر است چشمشان به یک دیگر نیفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه می شوند ▪ گربه رابطه اجتماعی آنها خوب است. ▪ اژدها نه، گاو زیاد به اژدها فکر نمی کند. ▪ مار بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب کنار می آیند ▪ اسب خواسته ها نگرش این دو به زندگی، یکسان نیست. ▪ بز رابطه آنها مدت زیادی دوام نخواهد آورد ▪ میمون اگر میمون گاو را مسخره نکند، گاو او را دوست خواهد داشت. ▪ خروس این دو می توانند دوستی عمیق و ریشه داری با یک دیگر داشته باشند ▪ سگ تصور رابطه دوستانه بین این دو مشکل است ▪ خوک بله، به شرطی که زیاد یکدیگر را نبینند