▪ موش
گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است
▪ گاو
بهتر است این دو با هم مزرعه ای را بچرخانند
▪ ببر
شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد …

موش

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است

گاو

بهتر است این دو با هم مزرعه ای را بچرخانند

ببر

شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد

گربه

بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ اما بهتر است گربه نیز مراقب باشد!

اژدها

این جا چه کسی ریاست خواهد کرد؟ به نظر می رسد که گاو کار چاق کن اژدها باشد

مار

بهتر است این دو با هم شریک نشوند

اسب

اگر ضروری باشد، اشکالی ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعی و صادقند و در ی مان، اسب با هوش تر و چابک تر از گاو است

بز

غیر ممکن است. آنها اصلا به درد هم نمی خورند

میمون

نه! گاو عاشق میمون است و به همین دلیل، بیش از حد صدمه خواهد خورد

خروس

کار زیاد است و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود، چرا که او را موجودی تنبل می داند

سگ

این دو ـ که هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار با یکدیگر موفق باشند؟!

خوک

برای خوک بازده کاری گاو پذیرفنی و رضایت بخش است و می تواند به او استفاده فراوان برساند