رابطه شغلی متولدین سال گاو

▪ موش گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است ▪ گاو بهتر است این دو با هم مزرعه ای را بچرخانند ▪ ببر شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد …

▪ موش گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است ▪ گاو بهتر است این دو با هم مزرعه ای را بچرخانند ▪ ببر شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد ▪ گربه بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ اما بهتر است گربه نیز مراقب باشد! ▪ اژدها این جا چه کسی ریاست خواهد کرد؟ به نظر می رسد که گاو کار چاق کن اژدها باشد ▪ مار بهتر است این دو با هم شریک نشوند ▪ اسب اگر ضروری باشد، اشکالی ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعی و صادقند و در ی مان، اسب با هوش تر و چابک تر از گاو است ▪ بز غیر ممکن است. آنها اصلا به درد هم نمی خورند ▪ میمون نه! گاو عاشق میمون است و به همین دلیل، بیش از حد صدمه خواهد خورد ▪ خروس کار زیاد است و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود، چرا که او را موجودی تنبل می داند ▪ سگ این دو ـ که هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار با یکدیگر موفق باشند؟! ▪ خوک برای خوک بازده کاری گاو پذیرفنی و رضایت بخش است و می تواند به او استفاده فراوان برساند