مشخصات متولدین ماههای سال گاو

● متولدین ماههای سال گاو ▪ فروردین گاو جاه طلب! از شاخ های او حذر کنید ▪ اردیبهشت گاو حساس! اما به هر حال گاو، گاو است ▪ خرداد گاوی که زیاد جدی نیست؛ هر چند در دوستی چیزی کم نمی گذارد. …

● متولدین ماههای سال گاو ▪ فروردین گاو جاه طلب! از شاخ های او حذر کنید ▪ اردیبهشت گاو حساس! اما به هر حال گاو، گاو است ▪ خرداد گاوی که زیاد جدی نیست؛ هر چند در دوستی چیزی کم نمی گذارد. گاو ضعیف و حقیر! ممکن است هیچ گاه ثمره زحماتش را نبیند. ▪ تیر گاو مبارزه! دست کم او می تواند به شیوه یکنواخت قدیمی زندگی نکند ▪ مرداد ▪ شهریور گاو پا کوتاه! بهتر است به کار کشاورزی بپردازد! ▪ مهر گاو اجتماعی! او دقیقا می داند چه باید بکند ▪ آبان گاو خطرناک، لجباز، خشن و بد فرجام! ▪ آذر گاو متعادل! با کمی مبالغه، می توان گفت که از همه گاوها با شخصیت تر است ▪ دی با او شوخی نکنید! او برای دست انداختن ساخته نشده است ▪ بهمن گاو زیرک! او شخصیت آهنین خود را در دستکش های مخملی پنهان کرده است ▪ اسفند گاو شاد و بازی دوست! از ابتدای کار، تکلیف حق و حساب را روشن کنید