● متولدین ماههای سال گاو
▪ فروردین
گاو جاه طلب! از شاخ های او حذر کنید
▪ اردیبهشت
گاو حساس! اما به هر حال گاو، گاو است
▪ خرداد
گاوی که زیاد جدی نیست؛ هر چند در دوستی چیزی کم نمی گذارد. …

متولدین ماههای سال گاو

فروردین

گاو جاه طلب! از شاخ های او حذر کنید

اردیبهشت

گاو حساس! اما به هر حال گاو، گاو است

خرداد

گاوی که زیاد جدی نیست؛ هر چند در دوستی چیزی کم نمی گذارد.

گاو ضعیف و حقیر! ممکن است هیچ گاه ثمره زحماتش را نبیند.

تیر

گاو مبارزه! دست کم او می تواند به شیوه یکنواخت قدیمی زندگی نکند

مرداد

شهریور

گاو پا کوتاه! بهتر است به کار کشاورزی بپردازد!

مهر

گاو اجتماعی! او دقیقا می داند چه باید بکند

آبان

گاو خطرناک، لجباز، خشن و بد فرجام!

آذر

گاو متعادل! با کمی مبالغه، می توان گفت که از همه گاوها با شخصیت تر است

دی

با او شوخی نکنید! او برای دست انداختن ساخته نشده است

بهمن

گاو زیرک! او شخصیت آهنین خود را در دستکش های مخملی پنهان کرده است

اسفند

گاو شاد و بازی دوست! از ابتدای کار، تکلیف حق و حساب را روشن کنید