▪ موش
خوب است، اما هیچ یک از آنان نمی تواند در برابر وسوسه و توطئه چینی دیگری پایدار کند.
▪ گاو
بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند
▪ ببر
حرفش را هم نزنید! ببر ایده …

موش

خوب است، اما هیچ یک از آنان نمی تواند در برابر وسوسه و توطئه چینی دیگری پایدار کند.

گاو

بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند

ببر

حرفش را هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد.

گربه

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست.

اژدها

امکان پذیر است؛ این دو، قدر یک دیگر را می دانند و موش به آن فکر نمی کند که در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند.

مار

بدک نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند که آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است.

اسب

حرفش را هم نزنید! آنها با یک دیگر سازش نمی کنند.

بز

این دوستی ناپایدار مانند برق گذراست.

میمون

بله؛ اما همیشه به خرج موش.

خروس

دوستی این دو در حد آشنایی و بسیار سطحی خواهد بود.

سگ

نه، اهداف موش برای سگ بی ارزش است.

خوک

دو دوست خوب که از بودن در کنار هم لذت می برند و خوشحالند. پرخاشگری موش بر خوک تاثیر نمی گذارد.