رابطه دوستی متولدین سال موش

▪ موش خوب است، اما هیچ یک از آنان نمی تواند در برابر وسوسه و توطئه چینی دیگری پایدار کند. ▪ گاو بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند ▪ ببر حرفش را هم نزنید! ببر ایده …

▪ موش خوب است، اما هیچ یک از آنان نمی تواند در برابر وسوسه و توطئه چینی دیگری پایدار کند. ▪ گاو بد است. آنها چیز زیادی برای گفتن به یک دیگر ندارند ▪ ببر حرفش را هم نزنید! ببر ایده آلیست و موش گرایشاتی کاملاً مادی دارد. ▪ گربه هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست. ▪ اژدها امکان پذیر است؛ این دو، قدر یک دیگر را می دانند و موش به آن فکر نمی کند که در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند. ▪ مار بدک نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند که آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است. ▪ اسب حرفش را هم نزنید! آنها با یک دیگر سازش نمی کنند. ▪ بز این دوستی ناپایدار مانند برق گذراست. ▪ میمون بله؛ اما همیشه به خرج موش. ▪ خروس دوستی این دو در حد آشنایی و بسیار سطحی خواهد بود. ▪ سگ نه، اهداف موش برای سگ بی ارزش است. ▪ خوک دو دوست خوب که از بودن در کنار هم لذت می برند و خوشحالند. پرخاشگری موش بر خوک تاثیر نمی گذارد.