رابطه شغلی متولدین سال موش

▪ موش هیچ کدام حاضر نمی شوند خطر سرمایه گذاری را به جان بخرد. عاقبت یا به دام رباخوران می افتند و یا ورشکسته زندانی می شوند. ▪ گاو گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر …

▪ موش هیچ کدام حاضر نمی شوند خطر سرمایه گذاری را به جان بخرد. عاقبت یا به دام رباخوران می افتند و یا ورشکسته زندانی می شوند. ▪ گاو گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است. ▪ ببر موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولی خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غیر این صورت، ببر میدان را خالی می کرد! ▪ گربه سر و کار پیدا کردن با گربه، به ویژه برای موش، هولناک است. ▪ اژدها تا زمانی که اژدها رئیس باشد، کارها به خوبی پیش خواهد رفت. ▪ مار آوای دهل شنیدن از دور خوش است! ▪ اسب شراکت این دو امکان پذیر نیست. آنها علاقه ای به هم ندارند و برای آزار یکدیگر دست به هر کاری می زنند. ▪ بز بز می تواند دیدگاه ها و نظرات هنری خود را با موش در میان بگذارد؛ اما آیا موش راه استفاده از آنها را می داند؟ ▪ میمون بله، اما موش باید جلوی خودش را بگیرد و کورکورانه میمون را تحسین نکند. ▪ خروس ورشکستگی. این دو شرکای تجاری خوبی نیستند. ▪ سگ اگر چه سگ واقع بین است، ولی در مقایسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود. ▪ خوک موش می کوشد با نیرنگ، سر خوک کلاه بگذارد؛ اما در امور تجاری بخت همیشه با خوک یار است.