▪ موش
هیچ کدام حاضر نمی شوند خطر سرمایه گذاری را به جان بخرد. عاقبت یا به دام رباخوران می افتند و یا ورشکسته زندانی می شوند.
▪ گاو
گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر …

موش

هیچ کدام حاضر نمی شوند خطر سرمایه گذاری را به جان بخرد. عاقبت یا به دام رباخوران می افتند و یا ورشکسته زندانی می شوند.

گاو

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است.

ببر

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولی خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غیر این صورت، ببر میدان را خالی می کرد!

گربه

سر و کار پیدا کردن با گربه، به ویژه برای موش، هولناک است.

اژدها

تا زمانی که اژدها رئیس باشد، کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

مار

آوای دهل شنیدن از دور خوش است!

اسب

شراکت این دو امکان پذیر نیست. آنها علاقه ای به هم ندارند و برای آزار یکدیگر دست به هر کاری می زنند.

بز

بز می تواند دیدگاه ها و نظرات هنری خود را با موش در میان بگذارد؛ اما آیا موش راه استفاده از آنها را می داند؟

میمون

بله، اما موش باید جلوی خودش را بگیرد و کورکورانه میمون را تحسین نکند.

خروس

ورشکستگی. این دو شرکای تجاری خوبی نیستند.

سگ

اگر چه سگ واقع بین است، ولی در مقایسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود.

خوک

موش می کوشد با نیرنگ، سر خوک کلاه بگذارد؛ اما در امور تجاری بخت همیشه با خوک یار است.