مشخصات متولدین ماههای سال موش

● متولدین ماههای سال موش ▪ فروردین موش به تله افتاده! او بسیار ستیزه جو و تند خوست. ▪اردیبهشت موش افسونگر و جذّاب! ▪ خرداد موش شکست ناپذیر! او از هر تله ای فرار می کند. ▪ تیر موش …

● متولدین ماههای سال موش ▪ فروردین موش به تله افتاده! او بسیار ستیزه جو و تند خوست. ▪اردیبهشت موش افسونگر و جذّاب! ▪ خرداد موش شکست ناپذیر! او از هر تله ای فرار می کند. ▪ تیر موش خیالباف! قصرهایی که او در آسمان ساخته ولخرج بودنش را ثابت می کند. ▪ مرداد موش عجیب و غریب! او با خود در کشمکش است. باید بیشتر مواظب باشد! ▪ شهریور موش آزمایشگاهی! او سرانجام راه خود را در پیچ و خم های زندگی پیدا خواهد کرد. ▪ مهر موش صلح جو! حالت تهاجمی او تعدیل شده است. ▪آبان موش خطرناک! او هر چه را که سر راهش قرار گیرد، نابود می کند! ▪ آذر موش فعال! او در هر کاری، حتی صرفه جویی، موفق است. ▪ دی موش اخمو و عبوس! مشکل می توان او را به دام انداخت. ▪ بهمن موش روشنفکر! نویسنده ای توانا و با نفوذ. ▪ اسفند موش خلاق! او از عهده هر کاری حتی اگر اشتباه باشد، بر می آید.