● متولدین ماههای سال موش
▪ فروردین
موش به تله افتاده! او بسیار ستیزه جو و تند خوست.
▪اردیبهشت
موش افسونگر و جذّاب!
▪ خرداد
موش شکست ناپذیر! او از هر تله ای فرار می کند.
▪ تیر
موش …

متولدین ماههای سال موش

فروردین

موش به تله افتاده! او بسیار ستیزه جو و تند خوست.

اردیبهشت

موش افسونگر و جذّاب!

خرداد

موش شکست ناپذیر! او از هر تله ای فرار می کند.

تیر

موش خیالباف! قصرهایی که او در آسمان ساخته ولخرج بودنش را ثابت می کند.

مرداد

موش عجیب و غریب! او با خود در کشمکش است. باید بیشتر مواظب باشد!

شهریور

موش آزمایشگاهی! او سرانجام راه خود را در پیچ و خم های زندگی پیدا خواهد کرد.

مهر

موش صلح جو! حالت تهاجمی او تعدیل شده است.

آبان

موش خطرناک! او هر چه را که سر راهش قرار گیرد، نابود می کند!

آذر

موش فعال! او در هر کاری، حتی صرفه جویی، موفق است.

دی

موش اخمو و عبوس! مشکل می توان او را به دام انداخت.

بهمن

موش روشنفکر! نویسنده ای توانا و با نفوذ.

اسفند

موش خلاق! او از عهده هر کاری حتی اگر اشتباه باشد، بر می آید.